Hoppa till sidans innehåll

Ordningsregler vinterförvaring / torrlagd båt Reffelmansvarvet 2017


 HSSS – Ordningsregler för vinterförvaring / torrlagd båt på Reffelmansvarvet

 Avtal

 • Avtal kan endast träffas med medlem av HSSS. Vid delad varvsplats krävs medlemskap av delägarna (ej familjemedlemmar).
 • Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
 • Uppläggningsplatsen får under avtalstiden utnyttjas under tiden 1 augusti – 30 juni. Avtal om uppläggningsplats gäller för ett år. Det förlängs med ett år i taget såvida inte uppsägning sker enligt i avtalet angivna uppsägningsvillkor.
 • Vid överträdelser mot ordningsreglerna äger HSSS rätt att debitera straffavgift. Vid grov eller upprepad överträdelse äger HSSS rätt att säga upp avtalet och på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägarens tillhöriga utrustning.
 • Hyrd plats får endast användas för uppställning av båt på vagn, vagga eller annan säker båtstöttning. Vagnar, trailers som inte bär båt får under ett vinterhalvår stå tom. Därefter äger HSSS rätt att säga upp platsen.
 • Outnyttjade tomma platser mer än en vintersäsong äger HSSS rätt att säga upp. 
 • 2:a hands uthyrning av vinterplats får ej ske utan HSSS godkännande. Vid godkännande av 2:a hands uthyrning gäller det under ett (1) år eller särskild överenskommelse. Den som hyr varvsplats i 2:a hand skall vara medlem i föreningen. Utfärdade nycklar är personlig tillhörighet och får ej utlånas till annan person.

Avgifter

 • Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av HSSS, fastställd taxa. Avgifterna skall inbetalas till HSSS bankgiro enligt utfärdad taxa och senast enligt aviseringens förfallodag. Om avgift inte erläggs i rätt tid, äger HSSS rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning.

HSSS ansvar

 • HSSS tillhandahåller el från el centraler inom området hela året samt vatten under frostfri period. HSSS ansvarar för att lås vid grind och staket är i gott skick. HSSS ansvarar för underhåll av el, vatten, körvägar, sjösättningsplats, trailerramp och brygga. HSSS ansvarar inte för förluster eller skador som kan inträffa inom uppläggningsområdet eller i anslutning till upptagning och sjösättning.

 

Båtägarens ansvar

 1. Båt som saknar ansvarsförsäkring får inte ställas upp på varvet.
 2. Vagnar, vaggor och båtar får endast ställas på av medlem hyrd plats inom det inhägnade området. Om båt, vagn eller vagga ställs upp på annan plats kan ägaren debiteras med en straffavgift på upp till 5000 kr.
 3. Alla båtar och uppläggningsmaterial som ligger på varvet skall vara möjliga att identifiera. Det innebär att båthus, vagga eller vagn skall märkas med uppgifter om båt, ägare samt telefonnummer till ägaren. Vid förändring av kontaktuppgifter skall Hamnkontoret alltid få information om detta.
 4. Båt skall avlägsnas från uppställningsområdet senast 30 juni. Undantag kan, om det föreligger synnerliga skäl, medges 1 år i taget av HSSS varvsansvarig eller HSSS styrelse. Ansökan om detta skall ske senast den 31 maj. Avgift för utnyttjande av platsen sommartid utgår enligt gällande taxa fastställd av HSSS.
 5. Båt som utan tillstånd ligger kvar mellan 30 juni och 1 augusti kommer att debiteras enligt fastställd taxa. Varje år båten ligger kvar, utan tillstånd, kommer avgiften att dubblas.
 6. Båtägare som under uppläggningstiden överlåter sin båt till annan måste meddela HSSS varvsansvarig eller HSSS styrelse som beslutar om eventuell överlåtelse av uppläggningsplats.
 7. Båtägaren skall ha god ordning omkring båten. Efter sjösättning skall uppläggningsplatsen städas utan dröjsmål. Det är båtägarens ansvar att hålla sin plats välstädad och rensad från sly.
 8. Färgrester, oljor, oljefilter, batterier och lösningsmedel skall placeras i den låsta miljöcontainern. Förpackningar skall vara märkta med sitt innehåll. Penslar, papper, tomma färgburkar etc är sopor som medtages hem och källsorteras av båtägaren. Sådant som kan sorteras vid kommunens återvinningsstation skall avlämnas där.
 9. Det är tillåtet att förvara maximalt 100 liter av olika sorters brännbara vätskor. Hit räknas inte vad man har i båtens tank. Som reservdunk är det tillåtet att bara ha en 10 liters dunk.
 10. Medlem som tilldelas plats för båthusbygge skall inom ett år resa båthus på platsen. Görs inte detta kommer platsen att tilldelas annan medlem efter kölista. Ett båthusbygge skall alltid godkännas av HSSS varvsansvarig.
 11. Båthus avsedda att stå kvar över sommaren får endast uppföras efter särskilt tillstånd av HSSS styrelse. Sådana båthus ska dock vara tillfälliga och kunna monteras ner på kort tid. I annat fall krävs kommunalt bygglov. Båthus och området i anslutning därtill ska hållas städat och vårdat. Skador måste åtgärdas utan dröjsmål. Ingen trasig täckning får förekomma.
 12. Båthus utanför raderna 9, 11,13, 15, 16 och 17 skall under tiden midsommar – 31 augusti vara nedmonterade. Undantag från denna regel kan, vid t ex omfattande renoveringsarbeten, medges 1 år av HSSS varvsansvarig eller HSSS styrelse.
 13. Båthusplats får inte säljas utan tillstånd av HSSS. Platsen kommer att tilldelas medlem efter kölista. Om ny medlem vill ha platsen men inte båthuset åligger det båthusägaren att riva huset och frakta bort det. Om detta inte utförs kommer båthuset att nedmonteras och fraktas bort av HSSS på båthusägarens risk och bekostnad.
 14. Innehavare av avtal om uppläggningsplats är skyldig att delta i de arbetsdagar för underhåll av varvsområdet, som HSSS beslutar om.
 15. Båt ska flyttas till annan varvsplats om HSSS så beslutar.
 16. HSSS tillhandahåller el från el centraler inom området. Kabel, som båtägare använder ska vara av godkänd typ och med jordat uttag. Endast godkända elverktyg får användas. Vintertid får underhållsladdning av batterier ske. El får inte användas till värmeapparater i båtarna eller båthus.
 17. Grindar ska hållas låsta. Det är var och ens ansvar att tillse att den automatiska grindstängningen verkställer stängning vid in- och utpassering. Om man märker att grindfunktionen inte fungerar är det allas ansvar att omgående meddela kansliet. Nyckelkvitteras ut från klubbens kansli vid avtalstecknande mot en depositionsavgift.

          In- och utpassering genom grindarna får endast ske vid grön ljussignal.

Uppsägning av avtal

Den medlem som inte iakttar dessa regler kan, efter styrelsebeslut, sägas upp från sin uppläggningsplats med ett varsel om en månad.  Sker så ska medlemmen frakta bort allt uppställningsmaterial och båt. Om detta inte är utfört på utsatt datum äger HSSS rätt att vidta åtgärder för att utrymma och städa platsen på medlemmens bekostnad.

Uppsägning av tilldelad vinterplats efter 1 november innevarande år berättigar ej till återbetalning av erlagd vinterplats.

Adress

E-post

Telefon

Filnamn

Hudiksvalls Sjösportsällskap

This is a mailto link

0650-941 65

Ordningsföreskrifter vinter-

Sjögatan 14

 

070 217 86 03

förvaring Reffel

824 50 Hudiksvall

 

 

Reviderad 2016-12-10

Uppdaterad: 27 NOV 2017 11:36 Skribent: Ingrid Mickelsson
Epost: Adressen Gömd

  

 Glöm ej meddela:

* Nya kontaktuppgifter / Nya båtuppgifter vid byte av båt / Byte försäkringsbolag skall meddelas till föreningen
* Vi vill gärna övergå till E-faktura. Meddela om vi kan avisera dig elektroniskt
* Intresserad att teckna el-abonnemang? Aktuell prislista finns på hemsidan
* Meddela om du kommer att ha båten på Reffelmansvarvet i sommar
Lämna information till This is a mailto link

Svensk sjö

 

Om du också vill vara med och utveckla ungdomsseglingen inom HSSS kan du swisha valfritt belopp till

123 175 64 36. Ange ditt namn och e-post samt märk med  ”Ungdomssegling”.

 

Postadress:
Hudiksvalls SSS - Segling
Sjögatan 14
82450 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065094165
E-post: This is a mailto link

Se all info