Hoppa till sidans innehåll

Ordningsregler för båthamn 2017


Ordningsföreskrifter för HSSS båthamn

Avtal

Avtal kan träffas endast med HSSS medlemmar. Vid delad båtplats krävs medlemskap av delägarna (ej familjemedlem).

Avtal om båtplats gäller för ett år. Avtalet förlängs med ett år i taget såvida inte uppsägning sker enligt i avtalet angivna uppsägningsvillkor.

Hamnplatsen får utnyttjas under tiden 15 maj – 15 oktober under avtalstiden.

Avgifter

a)  Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av HSSS fastställd taxa.

b)  Avgifterna skall inbetalas till HSSS bankgiro enligt utfärdad avisering och betald senast enligt aviseringens förfallodag.

c)  Om avgift inte erläggs i rätt tid, äger HSSS rätt att säga upp avtalet med

d)  omedelbar verkan och på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten och/eller båtägaren tillhörig utrustning.

e)  Uppsägning av hamnplats senast den 31 maj berättigar till återbetalning av hamnplats för innevarande år.

f)  Vid delad hamnplats krävs medlemskap i föreningen av berörda parter. 

g)  Vid byte av hamnplats från mindre till större plats under innevarande säsong erläggs mellanskillnaden.

h)  Vid byte av hamnplats från större till mindre plats under innevarande säsong sker ingen återbetalning.

Båtägaren åligger

 • att vid all trafik inom hamnområdet iaktta varsamhet samt nedbringa farten så att skada ej  uppstår på andra båtar.
 • att iaktta god ordning och reda inom hamn och/eller varvsområdet.
 • att väl vårda och aktsamt begagna HSSS anläggningar och utrustning, tillse att grindar till bryggor, varvsområde och miljöstation är väl låsta under de tider som gäller för varje tillfälle.
 • att vid nyttjanderättstidens utgång utan dröjsmål bortföra båt och tillhörande utrustning.
 • att tillse att båt vid förtöjning är försedd med erforderligt antal fendrar och andra anordningar för att förhindra skada på intilliggande båtar eller bryggor och bommar.
 • att inte deponera annat än miljöavfall från båtar i därför avsedd miljöstation.
 • att hålla sig informerad om gällande brandordning.
 • att flytta båten till annan hamnplats om HSSS så beslutar.
 • att vid förvaring av mast i mastskjul skall masten vara tydligt uppmärkt vid mastfoten med båtägarens namn och telefonnummer samt vid eventuell förändring skall medlem omgående meddela Hamnkontoret detta.
 • att åligger medlem att Hamnkontoret erhåller aktuella kontaktuppgifter.
 • att ingå i vaktverksamhet. Se särskild information.
 • att delta i arbetsdag. Se särskild information.

Det är båtägaren förbjudet

 • att utan HSSS medgivande överlåta, låna ut eller hyra ut hamnplats.
 • Dock kan 2:a handsuthyrning tillåtas under ett (1) år. Kräver HSSS godkännande. Den som hyr plats i 2:a hand skall vara medlem och därigenom ansvarig att ta del av stadgar för föreningen och ordningsregler för båthamnen. Utkvitterad bryggnyckel är för eget bruk och får ej lånas ut till annan person. Det åligger båtägaren att ha farkosten försäkrad samt meddela Hamnkontoret båt- och försäkringsuppgifter.
 • att i skjul lagra eller förvara annan materiel än vad utrymmena är avsedda för.
 • att i skjul eller på bryggor etc hantera eller förvara eldfarliga vätskor.
 • att vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på bryggor.
 • att utan lämna båt stående i slip eller mast hängande i kran.
 • att utan HSSS medgivande uppföra byggnad av vad slag det vara må inom småbåtshamnen eller Reffelmansvarvet. Jolle eller annan båt får inte förvaras under eller på bryggor etc.

Ordningsföreskrifter för HSSS båthamn

Ansvarsskyldighet mm

 1. HSSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens farkost eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.
 2. Båtägaren är skyldig att efter uppmaning från HSSS flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen.
 3. Båtägaren ska för HSSS personal vid uppmaning uppvisa giltig legitimationshandling.
 4. HSSS ansvarar för förtöjningsanordningarnas beskaffenhet vad avser ögla i bryggkant, bom, boj, bojkätting och bojsten.
 5. Båtplatsen uthyres i befintligt skick. Båtägaren ska väl vårda båtplatsen och får inte borra hål eller vidta andra åtgärder på bryggor eller bommar på HSSS egendom utan särskilt medgivande.
 6. Båtägaren skall hålla båt erforderligt försäkrad.
 7. Förtöjning ska göras med omsorg så att skador inte uppstår på andra båtar eller bryggor.
 8. Tankning ur öppna kärl får inte äga rum vid bryggorna, (brandsäkerhetsföreskrifter).
 9. Sopor får inte deponeras utanför containern eller sopbehållaren i hamnen. Miljösopor ska placeras i särskild miljöcontainer som ska hållas låst. Nedskräpning inom hamn-området och hamnbassängen får inte förekomma.
 10. Hänsyn och gott sjömanskap ska iakttas inom hela hamnen. Medlemmar eller deras gäster ska inte uppträda störande i båtar eller på bryggor. Vid upprepade brott mot detta utfärdas en varning efter vilken båtplatsen kan sägas upp genom beslut av HSSS styrelse.
 11. Vid sjömacken får båtar förtöjas endast i samband med tankning, såvida inte annat överenskommits med HSSS hamnchef.
 12. Pontonbryggan invid mastkranen är endast avsedd för i- och urlastning, smärre reparationer och underhållsarbeten. Maximal liggetid är fyra timmar, såvida inte annat överenskommits med HSSS hamnchef
 13. Båtar får inte förtöjas vid mastkranen eller intilliggande kaj annat än under av- och påmastning eller vid kortare ur- och ilastning.
 14. El kan kopplas in högst 24 timmar vid varje tillfälle. Vid längre inkoppling löses en års-avgift eller debiteras per dygn enligt aktuell taxa.

Gästhamnen

Gästhamnen är endast avsedd för gästande båtar. Om medlem i HSSS förtöjer vid gäst-bryggan ska gästhamnsavgift erläggas enligt gällande taxa.

 

Brott mot dessa föreskrifter

Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter, kan HSSS genom styrelsebeslut och med omedelbar verkan säga upp avtalet och på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder, som HSSS finner påkallade på grund av det inträffade. Båtägaren fritar i sådant fall HSSS från allt ansvar för därigenom vidtagna åtgärder

Uppdaterad: 27 NOV 2017 11:33 Skribent: Göran Svensson

  

 Glöm ej meddela:

* Nya kontaktuppgifter / Nya båtuppgifter vid byte av båt / Byte försäkringsbolag skall meddelas till föreningen
* Vi vill gärna övergå till E-faktura. Meddela om vi kan avisera dig elektroniskt
* Intresserad att teckna el-abonnemang? Aktuell prislista finns på hemsidan
* Meddela om du kommer att ha båten på Reffelmansvarvet i sommar
Lämna information till This is a mailto link

Svensk sjö

 

Om du också vill vara med och utveckla ungdomsseglingen inom HSSS kan du swisha valfritt belopp till

123 175 64 36. Ange ditt namn och e-post samt märk med  ”Ungdomssegling”.

 

Postadress:
Hudiksvalls SSS - Segling
Sjögatan 14
82450 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065094165
E-post: This is a mailto link

Se all info